Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Demos Public Law VOF – versie 2020.1

1. Demos Public Law is een vennootschap onder firma met maatschappelijke zetel te Antwerpen en met ondernemingsnummer 0842.133.016 (hierna: “Demos”).

2. Op de dienstverlening van Demos zijn geen andere dan deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Demos uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden afwijkt in het kader van een bijzondere overeenkomst of overheidsopdracht.

3. Ten aanzien van de cliënt is Demos de enige contracterende partij. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd en alle diensten worden uitsluitend verleend door Demos, ongeacht welke advocaat bij Demos hiertoe opdracht heeft gekregen. Vennoten, advocaten-zaakvoerders, advocaten en/of medewerkers, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen, die op enigerlei wijze verbonden zijn met Demos en die betrokken zijn bij de dienstverlening door of namens Demos, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Demos is niet aansprakelijk voor diensten, handelen en/of nalaten door derden die in overleg met de cliënt bij de dienstverlening betrokken zijn en die niet onder de naam van Demos werken (zoals bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren, accountants, notarissen, etc.).

4. Voor elektronische communicatie met Demos en eventuele defecten of gebreken daarin, zoals schade veroorzaakt door virussen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5. Demos en diens advocaten respecteren de deontologische regels van de Orde van Advocaten van de balie waar ze ingeschreven zijn, in het bijzonder de principes van onafhankelijkheid, partijdigheid, het vermijden van belangenconflicten en geheimhouding.

6. Ereloonstaten worden regelmatig opgemaakt na het verrichten van de prestaties, met een gedetailleerde omschrijving van de prestaties voor het aangerekende totaalbedrag. Ereloonstaten zijn contant betaalbaar. Provisies voor toekomstige prestaties kunnen worden gevraagd. Ereloonstaten zijn door de cliënt verschuldigd ook als deze een derde-betaler aanduidt.

7. Bovenop het ereloon wordt er een vast percentage van het ereloon als interne administratieve kost aangerekend. De administratieve kost bedraagt 6% van het ereloon.

8. Erelonen en interne administratieve kosten zijn exclusief btw.

9. Externe kosten worden afzonderlijk doorgerekend.

10. Facturen zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na de verzenddatum ervan. Demos behoudt zich het recht voor om in geval van niet tijdige betaling interest aan te rekenen conform de wet, en mag na eenvoudige kennisgeving haar prestaties opschorten tot het moment van volledige betaling.

11. De beroepsaansprakelijkheid van Demos is beperkt tot de limiet van de dekking verleend door de aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Advocaten (thans 1.250.000 euro).

12. Alleen de regels van de lokale Orde van Advocaten en het Belgisch recht zijn van toepassing op de dienstverlening die wordt beheerst door deze algemene voorwaarden. Geschillen die niet door de Orde van Advocaten kunnen worden beslecht, worden uitsluitend gebracht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.