Bestuurlijke organisatie en verzelfstandiging

De ‘openbare dienst’ is allesbehalve een monolithisch begrip. Een efficiënte en performante beleidsuitvoering vergt niet zelden diverse vormen van deconcentratie, interne verzelfstandiging, territoriale decentralisatie en dienstgewijze decentralisatie.

De advocaten van Demos werden reeds betrokken bij de oprichting van verschillende federale, Vlaamse en Brusselse overheidsdiensten, agentschappen en adviesorganen.

Zo kunt u onder meer bij Demos terecht voor:

– de redactie en legistieke screening van ontwerpen van wetten, decreten en ordonnanties tot oprichting van agentschappen
– de redactie en legistieke screening van machtigingswetten en machtigingsdecreten
– het onderhandelen, opstellen en screenen van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten
– advies inzake de toewijzing van personeel, goederen en fondsen aan zelfstandige entiteiten
– advies inzake bestuurlijk toezicht op verzelfstandigde agentschappen
– advies over interne controle en interne audit
– advies over de implementatie van het decreet betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector en de benoeming en aanstelling van bestuurders