Mensenrechten

Het recht van de mensenrechten wordt steeds relevanter voor de rechtspraktijk. Naast het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is nu ook het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie bindend. Daarenboven werd recent een aantal specifieke internationale verdragen geratificeerd, waaronder het VN Verdrag over de Rechten van het Kind en het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Demos is een van de weinige kantoren dat in dit domein op een ruime expertise kan bogen.

Demos heeft onder meer ervaring in:

– adviesverlening en juridische ondersteuning in alle domeinen van het recht van de mensenrechten
– adviesverlening inzake de organisatie en de werking van nationale mensenrechtenorganen
– procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over, onder andere, het folterverbod en het recht op een eerlijk proces
– procedures voor de nationale rechtscolleges over de vrijheid van meningsuiting, de godsdienstvrijheid, de verenigingsvrijheid, het recht op een eerlijk proces, het eigendomsrecht, het discriminatieverbod, etc.