Overheidsopdrachten, PPS en concessies

In tegenstelling tot private personen, is de overheid niet vrij om te contracteren met wie zij wil. Bij de gunning van overheidsopdrachten moet immers rekening worden gehouden met de diverse nationale en Europeesrechtelijke regels die er toe strekken om de beginselen van gelijkheid, transparantie en vrije mededinging te vrijwaren.

Aanbestedende overheden worden in toenemende mate blootgesteld aan tal van financiële en processuele risico’s wanneer zij een overheidsopdracht uitschrijven – niet in het minst door het steeds complexer wordende karakter van het overheidsopdrachtenrecht.

Demos staat overheden en aanbestedende entiteiten bij om hun projecten zo efficiënt, veilig en snel mogelijk te realiseren. Tevens verleent Demos advies en juridische ondersteuning aan private ondernemingen die vragen hebben over hun rechtsbescherming in het kader van de gunnigs- en uitvoeringsfase van opdrachten.

In deze context, kunt u onder meer bij Demos terecht voor:

– de begeleiding van voorafgaand marktonderzoek en de keuze van de juiste procedures
– het opstellen en screenen van vooraankondigingen, aankondigingen en bestekken
– de begeleiding van de selectie- en de gunningsfase en het sluiten van de opdracht
– bijstand in het kader van eventuele administratieve en juridisdictionele beroepen
– de uitwerking en implementatie van publiek-private samenwerkingsverbanden
– het afsluiten van domeinconcessies en concessieovereenkomsten van werken en/of diensten